Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности

Internetinės parduotuvės 

platinumpet.lt 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės ir Slapukų naudojimo informacija 

  

UAB Dimedium Lietuva  užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu. 

UAB Dimedium Lietuva  taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo. 

      1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS 

1.1.  Privatumo politika - šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.platinumpet.lt

1.2.  Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu www.platinumpet.lt, kurioje UAB Dimedium Lietuva klientas gali pateikti užsakymą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu. 

1.3.  Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas – UAB Dimedium Lietuva, juridinio asmens kodas: 110716141, buveinės adresas: Islandijos pl. 217-13, LT-49165 Kaunas, kontaktiniai duomenys: el. p. info@platinumpet.lt tel. Nr. +370 615 64241. 

1.4.  Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais. 

1.5.  Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui,  pagal jo suteiktus įgaliojimus,  įgyvendinti nustatytus tikslus. 

1.6.  Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt. 

1.7.  Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys. 

1.8.  Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų. 

1.9.  Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu. 

1.10.        Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo. 

1.11.        Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija. 

       2. BENDROSIOS NUOSTATOS 

2.1.  Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos. 

2.2.  Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis. 

2.3.  Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu www.platinumpet.lt interneto svetainėje. 

  

        3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA 

3.1.  Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juos susijusius asmens duomenis: 

3.1.1.      vardą, pavardę, 

3.1.2.      telefono numerį, 

3.1.3.      elektroninio pašto adresą, 

3.1.4.      IP adresą, 

3.1.5.      prekės pristatymo adresą, 

3.1.6.      paštomato adresas prekėms pristatyti, 

3.1.7.      el. parduotuvės paskyros vartotojo vardas ir slaptažodis, 

3.1.8.      prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.), 

3.1.9.      pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.), 

3.2.  Šiuo tikslu gauti asmens duomenys saugomi 5 (penkerius) kalendorinius metus nuo paskutinio kliento prisijungimo prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros datos. 

3.3.  Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis elektroninės prekybos tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@platinumpet.lt iš to paties e. pašto adreso, kuris buvo nurodytas registruojant el. parduotuvės vartotojo paskyrą arba panaikindamas savo el. parduotuvės vartotojo paskyrą ir asmens duomenis. 

3.4.  Duomenų subjektas sutinka, kad užklausos administravimo tikslu, kai užklausa yra pateikiama el. paštu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis: 

3.4.1.      vardą, pavardę, 

3.4.2.      elektroninio pašto adresą, 

3.4.3.      komentarą/užklausą. 

3.5.   Duomenų valdytojas patvirtina, kad šiuo tikslu tvarkomi asmens duomenys nėra teikiami. 

3.6.  Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos. 

3.7.  Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis užklausos administravimo tikslu gali bet kada atšaukti pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu: info@platinumpet.lt iš to paties el. pašto adreso, iš, kurio buvo pateikta užklausa. 

3.8.  Duomenų subjektas sutinka, jog tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų valdytojas tvarkys žemiau pateiktus su juo susijusius asmens duomenis: 

3.8.1.      telefono numerį 

3.8.2.      elektroninio pašto adresą. 

3.9.        Tiesioginės rinkodaros tikslu gauti asmens duomenys saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų pateikimo dienos. 

3.10.        Duomenų subjektas yra informuojamas, kad duotą sutikimą tvarkyti su juo susijusius asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu gali bet kada atšaukti prisijungęs prie savo el. parduotuvės vartotojo paskyros, paspausdamas nuorodą, esančią kiekviename siųstame el. laiške arba pateikdamas prašymą Duomenų valdytojui el. pašto adresu info@platinumpet.lt iš to paties el. pašto adreso, kurį pateikė užsisakydamas naujienlaiškį arba registruodamas savo el. parduotuvės vartotojo paskyrą. 

3.11.        Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių. 

3.12.        Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 

3.12.1.  jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui, 

3.12.2.  vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas, 

3.12.3.  teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus, 

3.12.4.  jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti. 

        4. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS 

4.1.  Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje. 

4.2.  Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokios papildomo pagrindimo. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų iš serverio, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą. 

4.3.  Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per  5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus. 

       5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAŽEIDIMO RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ SPRENDIMAS 

5.1.  Duomenų valdytojas, siekdamas užtikrinti tinkamą Asmens duomenų apsaugą, įgyvendina šias organizacines ir technines asmens duomenų apsaugos priemones: 

5.1.1.      Organizacinės 

5.1.1.1.Duomenų valdytojas darbo tvarką organizuojama taip, kad būtų užtikrintas saugus kompiuterinių duomenų ir/ar dokumentų bei jų archyvų tvarkymas ir (esant) perdavimas.  

5.1.1.2.Prieigas prie Duomenų subjekto asmens duomenų suteikia tik tiems Darbuotojams, kuriems jie reikalingi darbo funkcijas atlikti ir tik tiems, kurie yra pasirašę konfidencialumo susitarimus bei susipažinę su kitomis vidaus tvarkomis asmens duomenų tvarkymo apimtyje. 

5.1.2.      Techninės 

5.1.2.1.Duomenų valdytojo paskirti duomenų tvarkytojai (paslaugų tiekėjai) veikia tik Duomenų valdytojo įgaliojimu. 

5.1.2.3.Užtikrinama kompiuterinės įrangos apsauga nuo kenksmingos programinės įrangos (pvz., antivirusinių programų įdiegimas, atnaujinimas), o vidinis kompiuterio tinklas – ugniasiene. 

6.    Pirkimo sutarties galiojimas, informacija apie prekes ir kainas  

6.1 Pardavimo sąlygos taikomos perkant prekes iš internetinės parduotuvės. 

6.1.1 Internetinėje parduotuvėje parduodamų produktų kainos nurodomos šalia produktų. Mokestis už prekių pristatymą pridedamas prie kainos, jei užsakymo suma yra mažesnė nei 35 €, kuris bus parodytas pirkėjui užsakant. 

6.1.1.1.Informacija apie prekes pateikiama Internetinėje parduotuvėje tiesiai šalia prekių. 

         7. Pateikiant užsakymą 

7.1 Norėdami užsisakyti prekes, į pirkinių krepšelį turite įtraukti norimas prekes. Norėdami pateikti užsakymą, užpildykite reikiamus duomenų laukelius ir pasirinkite tinkamą produktų gavimo būdą (kurjeris, Omniva automatas arba atsiėmimas pačiam). Tada ekrane rodoma mokesčio suma, kurią galima sumokėti per banko nuorodą. Jei internetinėje parduotuvėje nėra tinkamo mokėjimo būdo, susisiekite su mumis el. Paštu info@platinumpet.lt ir jums bus išsiųsta sąskaita faktūra apmokėti banko pavedimu. 

7.1.1Sutartis įsigalioja gavus sumą, priklausančią internetinės parduotuvės atsiskaitomajai sąskaitai. 

Jei užsakytų prekių negalima pristatyti dėl prekių pabaigos ar dėl kitų priežasčių, apie tai pirkėjui bus pranešta kuo greičiau, o sumokėti pinigai (įskaitant pristatymo išlaidas) bus grąžinti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo. 

        8. Pristatymas 

8.1 Prekės siunčiamos tik Lietuvoje. Dėl tarptautinių klausimų prašome kreiptis į „PLATINUM GmbH & Co. KG“.  

8.1.1 Siuntimo išlaidas apmoka pirkėjas, o atitinkama informacija apie kainą rodoma šalia siuntimo būdo. Siuntimo išlaidos nėra pridedamos prie užsakymų nuo 35 €. Pastovi „Omniva“ siuntų automato kaina visiems užsakymams yra 3,00 €. Venipak kurjeris 3,50€.  Prekes galite nemokamai atsiimti adresu Islandijos pl. 217 - 13, Kaunas (dirba I – V 8 – 17). 

8.1.1.1 Siuntos Lietuvoje paprastai pasiekia pirkėjo nurodytą paskirties vietą per 2-5 darbo dienas nuo pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. Prekės pirkėjui pristatomos Venipak kurjerio darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Prašome laikyti telefoną šalia ir įjungti tą dieną, kai prekės turėtų atvykti. 

      9. Teisė atsisakyti sutarties 

9.1 Gavęs užsakymą, pirkėjas turi teisę per 14 dienų atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos sutarties. Pagal prievolių įstatymo 53 straipsnio 4 dalyje išvardytas sąlygas, atidarius prekę, jos grąžinti negalima. 

9.1.1 Teisė atsisakyti sutarties netaikoma, jei pirkėjas yra juridinis asmuo. 

 

9.1.1.1 Norint pasinaudoti 14 dienų grąžinimo teise, užsakytos prekės negali būti naudojamos jokiu kitu būdu, išskyrus tai, kas būtina prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui patikrinti tokiu būdu, kuris leidžiamas tikrinant prekes fizinėje parduotuvėje. 

9.1.1.1.1 Jei prekės buvo naudojamos ne tais tikslais, kurie yra būtini prekių pobūdžiui, savybėms ir veikimui nustatyti, ar turi naudojimo ar dėvėjimo požymių, internetinė parduotuvė turi teisę sumažinti grąžinamą mokestį pagal prekių vertės sumažėjimą. 

Norint grąžinti prekes, reikia pateikti prašymą atsisakyti prekių įsigijimo, kurio formą galite rasti čia: prašymą atsiimti arba išsiųsti elektroninio pašto adresu info@platinumpet.lt. ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių gavimo. Prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas, išskyrus atvejus, kai grąžinimo priežastis yra tai, kad grąžinama prekė neatitinka užsakytos prekės (pvz., Neteisinga ar brokuota prekė). Pirkėjas privalo grąžinti prekes per 14 dienų nuo paraiškos pateikimo arba pateikti įrodymą, kad per minėtą laikotarpį jis perdavė prekes vežėjui. 

Gavusi grąžinamas prekes, internetinė parduotuvė nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo sutarties atsisakymo gavimo grąžina pirkėjui visus iš pirkėjo pagal sutartį gautus mokesčius. 

Internetinė parduotuvė gali atsisakyti grąžinti pinigus, kol nebus grąžinta prekė, kuriai taikoma sutartis, arba kol pirkėjas pateiks įrodymą, kad grąžino prekę, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta anksčiau. 

Jei pirkėjas aiškiai pasirinko pristatymo būdą, kuris skiriasi nuo pigiausio įprasto pristatymo būdo, kurį siūlo internetinė parduotuvė, internetinė parduotuvė neprivalo atlyginti vartotojui išlaidų, viršijančių išlaidas, susijusias su įprastu pristatymo būdu. 

Internetinė parduotuvė turi teisę atsisakyti pardavimo sandorio ir pareikalauti iš pirkėjo prekes, jei dėl klaidos prekių kaina internetinėje parduotuvėje yra žymiai žemesnė už prekių rinkos kainą. 

   10. Teisė pateikti ieškinį 

10.1 Internetinė parduotuvė atsako už pirkėjui parduotų prekių neatitikimą ar trūkumus, kurie egzistavo jau daikto pristatymo metu ir kurie paaiškėja per dvejus metus nuo prekių pristatymo pirkėjui. Per pirmuosius šešis mėnesius nuo daikto pristatymo pirkėjui daroma prielaida, kad defektas jau buvo daikto pristatymo metu. Internetinės parduotuvės pareiga yra paneigti atitinkamą prielaidą. 

10.1.1Pirkėjas turi teisę susisiekti su internetine parduotuve ne vėliau kaip per du mėnesius, siųsdamas el. Laišką adresu info@platinumpet.lt.  

       11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11.1.  Ši Privatumo politika peržiūrima kartą per 2 (dvejus) metus ir esant poreikiui atnaujinama. 

11.1.1.  Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2020 m. gruodžio 1 d. ir yra viešai skelbiama Interneto svetainėje.